Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.cz › Kontakty/Organizace

Kontakty/Organizace

Centra na podporu integrace cizinců

http://www.integracnicentra.cz/

Centra v současnosti působí ve 13 ze 14 krajů ČR (svoje Centrum nemá pouze Středočeský kraj). Centra mají plnit funkci informačního místa pro cizince a nástroje pro nastavení a realizaci integrační politiky v krajích. Cílem Center je mimo jiné zajistit kurzy češtiny a sociokulturní orientace, poradenství právní i sociální, monitoring postavení cizinců a podporu rozvoje občanské společnosti. Dále Centra vytvářejí nebo se účastní regionálních poradních platforem pro integraci.

1. Centra realizovaná Správou uprchlických zařízení MV v krajích Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Vysočina a Zlínském

http://www.integracnicentra.cz

Kontaktní osoba
Jiří Vesecký, vedoucí odboru
tel. č.: + 420 974 827 280; jvesecky@suz.cz

  • Je od roku 2009 vedoucím odboru Center na podporu integrace cizinců na Správě uprchlických zařízení MV, kde má na starosti vedení projektu, v jehož rámci jsou provozována Centra v devíti krajích ČR. Mezi nejdůležitější aktivity Center patří svolávání krajské platformy organizací, které jsou aktivní v rámci cizinecké problematiky, stejně jako poskytování služeb cizincům - zejména zajištění kurzů českého jazyka, sociokulturních kurzů, sociálního a právního poradenství, nebo tlumočnických služeb. Centra realizují také osvětové, kulturní a společenské akce, vytvářející prostor pro vzájemný kontakt majoritní společnosti a cizinců. Magisterské i doktorské studium absolvoval na FF UK, obor etnologie.

2. Centrum realizované Jihomoravským krajem

http://www.cizincijmk.cz/

Kontaktní osoba
Veronika Kollárová, vedoucí centra
tel. č. +420 533 433 540; kollarova.veronika@kr-jihomoravsky.cz

3. Centrum realizované nestátní neziskovou organizací Poradna pro integraci v Ústeckém kraji

http://www.centrumcizincu.cz

Kontaktní osoba
Jan Kubíček, vedoucí centra
tel. č. +420 603 856 375; jan.kubicek@p-p-i.cz

4. Integrační centrum Praha, o.p.s

http://www.icpraha.com

Kontaktní osoba
Pavla Jenková, metodická ředitelka
tel. č.: + 420 974 827 280; metodik@icpraha.com

  • Pavla Jenková se oblasti integrace migrantů a přímé práce s migranty věnuje již od dob studia na ETF UK, kde vystudovala obor Sociální a pastorační práce. Během studia pracovala v několika NNO pomáhajících migrantům a posléze jako sociální pracovnice v Poradně pro integraci, o.s. Od roku 2012 pracuje jako metodická ředitelka v Integračním centru Praha, o.p.s (ICP). Kromě svého zaměstnání v ICP pracuje jako externí konzultantka v dalších projektech na podporu integrace migrantů.

Občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců

http://www.cicpraha.org

CIC se zaměřuje na poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a vzdělávacích programů cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR. CIC působí ve všech českých krajích, přičemž těžiště jeho činnosti spočívá v Praze a ve Středočeském kraji. Mezi hlavní aktivity patří také poskytování pracovního poradenství a vývoj programů a aktivit pro imigranty zaměřené na jejich vstup na trh práce.

Kontaktní osoba
Kateřina Ošancová, vedoucí oddělení pracovního poradenství
tel. č.: 222 362 142; katerina.osancova@cicpraha.org

  • Pracuje pátým rokem v Centru pro integraci cizinců jako pracovní poradkyně, aktuálně též jako vedoucí programu pracovního poradenství. Během svého působení v CIC realizovala několik projektů ESF zaměřených na podporu cizinců při vstupu na trh práce (OPPA Perspektiva, OPLZZ Nová perspektiva a OPPA PUSH UP).

GLE o.p.s

http://gle.cz/

GLE je neziskovou organizací, která působí v oblasti vzdělávání znevýhodněných osob a to včetně imigrantů na poli hledání práce a zahájení podnikání. V současné době se zaměřuje na oblasti přípravy a realizace projektů podporujících znevýhodněné osoby při vstupu na trh práce; poskytování podnikatelského a pracovního poradenství; poskytování poradenství pro spotřebitele; organizace kurzů, seminářů, školení a konferencí.

Kontaktní osoba
Michaela Čapková, ředitelka
tel. č.: 224 241 589; michaela.capkova@gle.cz

  • V GLE o.p.s. pracuje od roku 2009, kdy přišla do organizace na stáž při studiu Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Po skončení stáže se zapojila do projektu zaměřeného na integraci osob zpět na trh práce a této problematice se stále věnuje. Od roku 2010 se zabývá i přímou prací s klienty v oblasti podnikatelského poradenství. Dále se podílí na přípravě projektů a spoluprací s dalšími organizacemi v oblasti podnikatelského i pracovního a kariérového poradenství. Od prosince 2013 je ředitelkou GLE o.p.s.

Evropská kontaktní skupina (EKS)

http://www.ekscr.cz

Evropská kontaktní skupina je organizace, která se věnuje vzdělávání dospělých. Zaměřuje se především na migranty a migrantky, zástupce veřejné správy a odborníky a odbornice z oblasti migrace. Má bohaté zkušenosti se vzděláváním jak nově příchozích migrantů a migrantek, tak i těch, kteří v ČR žijí již několik let. Nabídka nabízených kurzů je široká – od výuky češtiny, přes sociokulturní témata, zaměstnávání a podnikání až po rozvoj osobních a profesních dovedností.

Kontaktní osoba
Markéta Cudlínová – lektorka a kariérová poradkyně
tel. č.: +420 222 211 799; marketa.cudlinova@ekscr.cz

In Báze, o.s.

http://www.inbaze.cz/

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváří bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. V komunitním centru v Praze poskytují poradenské služby (právní, sociální, pracovní, psychoterapeutické) a komunitní aktivity zahrnující práci s druhou generací migrantů, práci s rodinami, multikulturní skupiny a osvětovou činnost. V jihočeském kraji organizují komunitní aktivity v multikulturním prostoru na Rakovickém hospodářském dvoře. Na oddělení OAMP MV ČR působí jejich interkulturní pracovníci, kteří zde pomáhají cizincům při vyřizování povolení k pobytu.

Sdružení občanů zabývajících se emigranty

http://www.soze.cz/

SOZE poskytuje pomoc uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců přicházejícím do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním a sociálním poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům. SOZE poskytuje rozšířené poradenství (právní, sociální, výuka ČJ, rekvalifikační kurzy, pracovní stáže, reintegrační pomoc v případě dobrovolného návratu) pro cizince mladší 25 let bez ohledu na jejich státní příslušnost či pobytové oprávnění.

Sdružení pro integraci a migraci

http://www.migrace.com/

SIMI poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství bez ohledu na jejich pobytové oprávnění. Nabízí asistenci s hledáním či udržením zaměstnání, bydlení, s pobytem v ČR, v oblasti sociálního zabezpečení a dávek, zdravotního pojištění atd. Poradenství je poskytováno v úřední dny organizace tj. v pondělí, ve středu a ve čtvrtek formou osobní konzultací v kanceláři, dále pak telefonicky či emailem.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

http://www.opu.cz/

Organizace poskytuje bezplatnou právní a sociální pomoc cizincům v nouzi, stará se o nezletilé cizince bez doprovodu rodičů, pomáhá cizincům se integrovat v ČR nebo se úspěšně vrátit domů. OPU poskytuje poradenství (pracovní, právní, sociální, psychologické), rekvalifikační i vzdělávací kurzy, asistenční služby, tlumočení, aj.

Charita Česká republika

http://www.charita.cz/

Nezisková organizace Charita Česká republika pomáhá cizincům na území České republiky, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Do této skupiny patří lidé na cestách, migranti a uprchlíci, které z jejich původní vlasti vyhnaly válečný konflikt, pronásledování nebo chudoba.

Slovo 21

http://www.slovo21.cz/

Slovo 21 aktivně vystupuje proti rasismu a xenofobii prostřednictvím médií, celkově podporuje integraci a lepší soužití pomocí kulturních akcí. Věnuje se vydávání publikací pro cizince, školení lektorů a tlumočníku atd. Aktivita organizace by se dala rozdělit do dvou hlavních větví a to aktivity na podporu Romů a ty, které se zaměřují na integraci cizinců.

META, o.p.s.

http://www.meta-ops.cz/

META, o.p.s. se věnuje integraci cizinců: poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky a studenty-cizinci. META sídlí v Praze, ale působí i v dalších krajích ČR.

Most pro lidská práva o.p.s.

http://www.mostlp.eu/

Nezisková organizace Most pro lidská práva o.p.s. poskytuje zdarma cizincům v obtížné životní situaci na území Pardubického kraje odborné sociální poradenství, tlumočení, asistence, poskytování informací, zprostředkování dalších služeb, nácvik dovedností. Pořádá integrační kurzy zaměřené na výuku českého jazyka, přípravné kurzy ke zkoušce k žádosti o TP a kurzy ČJ pro děti cizinců.

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect