Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.czNástroje Metodiky › Networking (síťování)

Networking (síťování)

Úspěšné zapojení do dané společnosti není možné bez získání sociálních kontaktů s jejími členy.

Úspěšné zapojení do dané společnosti není možné bez získání sociálních kontaktů s jejími členy. Cizinci se však s Čechy setkávají často jen v institucích (úřady, NNO), anebo v práci. Neméně důležité pro cizince bývá setkávání s dalšími imigranty – mohou si tak vzájemně předat své zkušenosti, podpořit se a motivovat. Následující kapitola popisuje roli neformálních sítí při hledání zaměstnání.

Case study

Pan Y. je původem z Iráku, ze své země odešel kvůli náboženské perzekuci – je šíitou. Do České republiky přišel v roce 2007. Je vystudovaným strojním inženýrem, nyní však pracuje v masážním a kosmetickém salonu. Už svou první práci nalezl díky známým, kteří mu doporučili kontaktovat konkrétního zaměstnavatele. Během svého pobytu vystřídal mnoho zaměstnání, většina z nich však nebyla na plný úvazek, byla špatně placená apod. Zkoušel si i najít práci ve svém oboru. Největší překážkou je, dle jeho slov, nedostatečná čeština a rovněž fakt, že pochází z arabské země. Práci si pokoušel najít přes internet i v denním tisku, má však pocit, že nejlepší a často jedinou cestou, jak najít jakoukoliv práci, jsou sítě známých. Navíc i na oficiálních místech, jako jsou úřady práce, se nesetkal s nikým, kdo by mluvil anglicky, a tak neustále narážel a naráží na jazykové bariéry. Později si udělal masérský kurz – jeho známý, rovněž imigrant z Iráku, provozoval kosmetický a masérský salon a přislíbil mu, že pokud si dodělá kurz, zaměstná ho. To se i skutečně stalo a pan Y. tak má konečně stálou práci.

Pro pana Y. bylo při hledání zaměstnání výhodné, že se seznámil s lidmi, kteří v ČR již delší dobu pobývali a pracovali a kteří mu mohli předat tipy na možné volné pozice a nakonec ho i zaměstnat. Pro příchozí cizince může být možnost předávání si poznatků a zkušeností s dalšími imigranty prospěšná nejen při hledání si vhodného zaměstnání, bydlení apod., ale také z důvodu podpory a motivace od lidí s podobnými zkušenostmi.

Networking, do češtiny překládáno jako síťování, označuje snahu o propojení různých aktérů. V praxi může mít síťování různé podoby, především co se zastoupení aktérů a stanovených cílů „sítě“ týče.

Sítě mohou mít různou velikost, funkci, mohou být formální (jejich vznik byl zamýšlený, setkání jsou plánována, je více méně předem dané, kdo může být členem sítě a kdo ne) či neformální.

Neformální sítě si vytváříme všichni a využíváme jich, pohybujeme se v nich téměř každý den. Pomocí neformálních sítí známých a přátel často získáváme různé informace, třeba i o možných volných pracovních místech.

Bez sociálních kontaktů je těžké, ne-li zcela nemožné se zapojit do konkrétní společnosti. Kromě samotného faktu, že člověk je (většinou) tvor společenský, který i pro svůj zdravý psychický vývoj a pocit pohody potřebuje kontakt s okolím, jsou sociální kontakty důležitým zdrojem informací. Pro cizince pak představují možnost, jak si upevnit používání jazyka přijímací země (v tomto případě tedy češtiny), seznámit se v praxi se zvyky a běžnými způsoby chování. Cizinci se však s Čechy setkávají často jen v institucích (úřady, NNO) anebo v práci. K větším kontaktům dochází jen málokdy. Důvodů je samozřejmě několik – od jazykové bariéry přes předsudky na obou stranách, kulturní bariéry až po nemožnost volnočasových aktivit z důvodu velkého pracovního zatížení. Je však těžké mít pocit sounáležitosti k určité skupině, pokud jsme vně pomyslného kruhu.

Kromě setkávání s Čechy je pro cizince stejně důležité setkávání s dalšími cizinci (minimálně zpočátku). Společně si mohou předávat různé zkušenosti i možná řešení z praxe, ale mohou se i vzájemně podpořit v nelehkých obdobích či při nelehkých situacích. Setkávání s cizinci ze stejné (či obdobné) země původu je pak rovněž důležité pro uchování si vlastní kultury, zvyků apod. v rámci přijímající země.

Kromě budování sociálních sítí na úrovni mezilidských vztahů je především pro podnikající (nejen) cizince důležité a přínosné i budování sociálních sítí profesních (například – cz.linkedin.com, různé skupiny na facebooku apod.). Zde opět hraje důležitou roli možnost předávání si zkušeností, ale i nejrůznější forma podpory.

Níže jsou uvedeny příklady projektů, které podporují setkávání členů majority s cizinci i cizinců navzájem. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že tyto projekty nemají mnoho společného s tématem uplatnění na trhu práce, není tomu tak zcela.

Tato setkávání jsou důležitá z několika důvodů:

1. Cizinci získávají nové kontakty.

2. Cizinci se procvičují v praktickém užívání češtiny coby hlavního dorozumívacího jazyka.

3. Díky předávání zkušeností a vzájemné podpoře dochází ke zvýšení sebevědomí a motivace a k aktivizaci cizince.

4. Dochází k překonávání vzájemných bariér mezi cizinci a majoritou.

5. Na setkání typu „platformy migrantů“ mají cizinci možnost se aktivně zapojovat do dění, mají možnost se vyjádřit a přednášet návrhy, čímž vzniká větší pocit sounáležitosti k přijímací zemi.

Formální skupiny vznikají za konkrétním účelem, z konkrétního důvodu. V sociálních službách je síťování čím dál více frekventovaným pojmem – vzájemná provázanost služeb (minimálně v rovině povědomí o tom, že konkrétní služba ve městě a okolí existuje a co pro koho nabízí) je stále více považována za naprostou nezbytnost pro komplexní řešení konkrétní problematiky či rozvoj sociálních služeb ve městě jako takový.

Vytváření sítě různých aktérů věnujících se (byť okrajové) konkrétní problematice je důležité pro předávání informací a poznatků a naplánování další strategie (například komunitní plánování či různé pracovní skupiny). Co se týče tématu cizinců, je nezbytné, aby součástí těchto struktur byli i cizinci samotní, ať už jako hosté zastupující komunitu, či zástupci konkrétní organizace.

„Vytváření sítí“ je pak rovněž zcela nezbytné pro pracovníky s cizinci. Nedá se předpokládat ani vyžadovat, aby byl jeden pracovník schopen pokrýt celou škálu situací, se kterými se cizinec setkává a ve kterých vyhledá podporu či pomoc. Je však potřeba, aby pracovník věděl, kam cizince odkázat – na základě konkrétní potřeby a situace klienta zhodnotit, jaká existující služba mu může pomoci, přičemž je potřeba brát v potaz i to, kdy, kde a v jakém jazyce je daná služba poskytována, popřípadě zda cizinec spadá do její cílové skupiny.

Vybrané projekty

Platforma migrantů

Realizátor: Integrační centrum Praha

Období a místo realizace: od září 2012, hl. m. Praha

Základní Informace:

Platforma migrantů (dříve Fórum migrantů) je pravidelným setkáváním migrantů, zástupců migrantských komunit a sdružení migrantů, kteří žijí a působí na území hl. m. Prahy. Díky této platformě mají samotní migranti možnost vyjadřovat se k dění v Praze, dávat podněty ke změnám, podílet se na integračních aktivitách a veřejném životě metropole. Zkušenosti, názory a nápady migrantů sdružených v rámci Platformy migrantů se staly podkladem pro vznik Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, která je prvním koncepčním dokumentem na lokální úrovni v České republice. Platforma migrantů je také místem, kde se migranti navzájem setkávají, sdílejí své zkušenosti a plánují společné akce na podporu své integrace do české společnosti.

Cíle projektu:

1. Aktivizace migrantů, zástupců migrantských komunit a sdružení k účasti na veřejném životě v Praze tak, aby jejich hlas byl slyšen,

2. sdílení zkušeností a novinek, které přispívají k rozvoji Prahy jako moderní metropole, která čerpá z diverzity svých obyvatel,

3. zapojení migrantů do rozhodovacích procesů na území Prahy a v jednotlivých městských částech,

4. podpora aktivit migrantů a jejich sdružení.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou migranti, zástupci migrantských komunit a sdružení migrantů žijících a působících na území Prahy. Členství v Platformě migrantů je dobrovolné a v rámci něho nevzniká žádný nárok na finanční odměnu. Členem Platformy migrantů se může stát jakýkoliv aktivní migrant, který se zúčastní alespoň jednoho pravidelného zasedání Platformy migrantů.

Počet oslovených klientů:

V současné době Platforma migrantů sdružuje více než 40 migrantů z různých komunit zastoupených v Praze.

Výstupy:

Platforma migrantů se koná 3x ročně v prostorách Komunitního a informačního centra ICP; zápisy ze všech setkání jsou volně ke stažení na webových stránkách: http://www.icpraha.com/ke_stazeni.

Další užitečné odkazy ČR

Multikulturní skupiny Kruh

 • Realizátor: InBáze
 • InBáze realizuje celkem čtyři skupiny. První je určena pro maminky s malými dětmi, probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách. Kromě volných diskuzí na různá témata spojená s partnerstvím a rodičovstvím jsou v rámci skupin pořádány rovněž odborné přednášky či tvořivé aktivity pro rozvoj kreativity dětí i maminek. Hlídání dětí je zajištěno v dětském koutku. Středeční klub probíhá v podvečer ve středu a je určen pro ženy i muže, kteří chtějí diskutovat na různá témata či si zahrát společenské hry a poznávat při tom lidi ze všech koutů světa. Babí léto – klub pro seniory probíhá jednou týdně v podvečerních hodinách. Sobotní odpoledne pro ženy probíhá jednou měsíčně, program spoluvytváří samy účastnice. Všechny skupiny jsou otevřené a není nutné se předem přihlašovat.
 • Info: http://www.inbaze.cz/inbaze-praha/multikulturni-skupiny-kruhy

Multikulturní oslavy svátků

Dámský klub

 • Realizátor: Poradna pro integraci, z. s.; pracoviště Ústí nad Labem
 • Setkání většinou probíhají první sobotu v měsíci. Hlavní snahou klubu je zapojit ženy do kreativní činnosti, při které komunikují v českém jazyce, a mohou tak rozvíjet své komunikační a tvůrčí schopnosti.
 • Info: http://p-p-i.cz/Sluzby/Akce-aktivity-a-prednasky/

Multikulturní ženské skupiny

 • Realizátor: Nesehnutí
 • Nepravidelná setkávání českých žen s ženami, které do ČR přišly z nejrůznějších koutů světa. Cílem je vytvořit prostor pro sdílení názorů, sblížení se a navazování přátelských vztahů skrze společné výtvarné a další zájmové aktivity.
 • Info: http://spolecnekrozmanitosti.cz/aktivity/multikulturni-zenske-skupiny/

Další projekty ČR

Networkingová setkání – výměna zkušeností a vzájemné poznávání

Rodina odvedle

 • Realizátor: Slovo 21
 • Projekt představuje jedinečnou příležitost potkat zajímavé lidi, poznat jejich osudy a dozvědět se více o kultuře jiných národů. Koncept rodinných setkání v rámci projektu Rodina odvedle úspěšně funguje v České republice od roku 2004. Ke společným obědům zasedlo za tu dobu již 1124 českých rodin a rodin cizinců. Setkání podporují vzájemnou komunikaci, porozumění jiné kultuře, budování osobních vztahů mezi českými rodinami a rodinami cizinců, stejně jako integraci cizinců na osobní úrovni.
 • http://www.slovo21.cz/index.php/projekty-cizinci/rodina-odvedle

V šest před domem

Buď sousedem

 • Realizátor: Diakonie českobratrské církve evangelické
 • Projekt pomáhá cizincům žijícím v ČR zapojit se do života v české společnosti, umožňují jim najít nové přátelé tam, kde bydlí. Zároveň je cílem působit i na majoritu a překonávat bariéry prostřednictvím osobních zkušeností a nových informací. V rámci projektu jsou vytvářeny skupiny cizinec/cizinci a soused/sousedé z majority v místě bydliště. Projekt doprovázejí přednášky, besedy a rozličné multikulturní akce. Mají napomoci tomu, aby se místní lidé dozvěděli víc o životě cizinců v ČR.
 • Info: http://scps.diakonie.cz/nase-sluzby/program-prace-s-migranty/

Jsme všichni obyvatelé

 • Realizátor: Info-Dráček
 • Projekt se skládá ze dvou kulatých stolů, dvou prezentací asijské kultury, fotografické soutěže a informační kampaně. Kulaté stoly budou probíhat společně s prezentací asijské kultury – jednou v českém a podruhé ve vietnamském prostředí. K účasti na diskuzi budou osloveni jak zástupci majoritní společnosti, tak vietnamské. Témata diskuzí budou vybírána tak, aby bylo zdůrazňováno především to, co obě kultury spojuje.
 • http://info-dracek.cz/?cat=5

Další projekty zahraničí

Ressourcen stärken – Zukunft sichern: Erwerbsperspektiven für Mütter mit Migrationshintergrund

 • Projekt je iniciativou Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež (BMFSF). Podpořeno bylo 16 projektů zaměřených na aktivizaci matek s dětmi při vstupu na trh práce. Jedním z podpořených projektů byl projekt realizovaný ve městě Göttingen (realizován městem, Beschäftigungsförderung Göttingen a Jugendhilfe e.V). Zaměřoval se na aktivizaci žen prostřednictvím pravidelných společných setkávání a tvůrčí činnosti – konkrétně šití oblečení a módních doplňků. Kromě aktivizace byl cílem i rozvoj komunikace v němčině – účastnice pocházely z různých zemí a němčina se tak stala společnou dorozumívací řečí účastnic.
 • Info: http://www.ressourcen-staerken.de/ressourcenstaerken/projektportraits.html

Millefeuilles – Soirées littéraires interculturelles

Klub czytelnika dla migrantów

 • Setkání se účastní zástupci migrantů, samosprávy, NNO, firem apod. V rámci klubu se migranti mohou zeptat na to, co je zajímá, přímo odborníků. Setkání zároveň slouží k navázání nových kontaktů.
 • http://ternopilska.com/?page_id=143
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect