Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.czNástroje Metodiky › Mentoring a Koučování

Mentoring a Koučování

Mentoring a Coaching/ Koučování jsou metody pro profesní rozvoje, založené na vztahu dvou osob.

Mentoring a Coaching/ Koučování jsou metody pro profesní rozvoje, založené na vztahu dvou osob. Obě tyto metody slouží jak k rozvoji osobnostního i pracovního potenciálu a zvýšení motivace a sebevědomí, tak k získání přehledu o možnostech pracovního uplatnění a jsou tak velmi vhodnými nástroji k posílení pracovní mobility. V následující kapitole se dozvíte více informací o obou těchto metodách.

Case study

Pan Oleh pochází z Ukrajiny a profesí je zubní lékař. Do České republiky přijel i se svou rodinou za lepším životem. Zubní lékař je profese v České republice nedostatková. Starší lékaři odcházejí do důchodu a mladých, kteří by nastoupili na jejich místo, mnoho není, obzvláště mají-li být umístěni do některé z menších ordinací v odlehlých částech republiky. Není proto divu, že poptávka po zahraničních lékařích je vysoká. Přesto všechno však není pro cizince jednoduché, chce-li v Česku tuto profesi provozovat, nemluvě o založení vlastní ordinace. Ani u pana Oleha tomu nebylo jinak, a aby mohl v Česku začít pracovat jako zubní lékař, musel absolvovat nejen aprobační zkoušku a naučit se český jazyk, ale vypořádat se také s nástrahami zvanými administrativa. Postupně se však pan Oleh vypracoval a v současné době již několik let provozuje vlastní ordinaci. Protože i on byl, podobně jako jeho čeští kolegové, vystaven situaci, kdy nemohl do své ordinace najít žádného českého lékaře, rozhodl se pan Oleh zaměstnat dva cizince. Jedno z nich, pana Viktora, který byl v Česku teprve krátkou dobu a neměl žádné znalosti jazyka ani prostředí, si, jak se tak říká, „vychoval“. Vyřídil mu všechny formality, zařídil kurz českého jazyka a předal veškeré zkušenosti z práce. Pan Y pak po dobu 3 měsíců docházel do ordinace na praxi a pilně zapisoval nejen odborné výrazy, ale dělal si také poznámky o přístupu pana doktora k pacientům a o chování pacientů samotných.

Ačkoliv výše uvedený příklad nesplňuje všechny klasické rysy couchingu nebo mentoringu, je na něm dobře vidět, jak v praxi funguje předávání zkušeností způsobem, který je prospěšný pro obě strany. Pan Oleh jakožto člověk, který se v České republice dokázal uplatnit ve svém oboru a nabyl spoustu užitečných zkušeností, funguje do jisté míry jako mentor, protože své zkušenosti a poznatky získané praxí předává panu Viktorovi, byť se jedná o vlastního zaměstnance. Jak mentoring, tak couching jsou metody založené na vztahu dvou osob sloužící jak k rozvoji osobnostního i pracovního potenciálu a zvýšení motivace a sebevědomí, tak k získání přehledu o možnostech pracovního uplatnění, a jsou proto velmi vhodnými nástroji k posílení pracovní mobility.

Mentoring je metoda využívaná v profesním rozvoji, založená na vztahu dvou osob – mentora a mentee (mentorovaného), přičemž mentor předává své zkušenosti a znalosti mentee. Mentee v tomto vztahu představuje jedince, který si chce rozšířit obzory a zlepšit profesní uplatnění. Mentorem je pak člověk, který úspěchů ve svém oboru již dosáhl a je ochoten podělit se o své názory a předat své zkušenosti získané praxí dál těm, kteří o to mají zájem. Vztah mezi mentorem a mentee by měl být přínosem pro obě strany. Přínosy, které plynou pro mentee, jsou zřejmé, jde především o profesní úspěch, rozvoj potenciálu a osobnosti, získání přehledu o možnostech pracovního uplatnění, změnu perspektivy, zvýšení motivace a sebevědomí, navázání nových vztahů (networking) důležitých pro hledání práce, o získání představy o fungování věcí v realitě (reality check) apod. Klady, které mentoring přináší mentorovi, nemusí být na první pohled zřejmé, i přesto však můžou být velmi důležité. Patří mezi ně například možnost přenosu know-how a zkušeností, posílení komunikačních dovedností, zvládání konfliktů a kritiky vlastní osoby a schopností, rozšíření obzorů.

Couching/Koučování je metoda využívaná v osobnostním rozvoji, zaměřená na zvyšování kompetencí a rozvíjení schopnosti vlastní sebereflexe. Oproti klasickým školicím metodám zaměřeným především na informování zahrnuje koučing také řešení problémů v reálné praxi. Hlavními participanty jsou profesionální kouč a jeho klient, jejichž role jsou pokládány za „rovnoprávné“. Metoda koučingu je uplatňována především v oblasti managementu, její potenciál pro využití při práci s migranty je však veliký. Jednou z metod využívaných v koučingu je rozhovor, při němž kouč vhodně zvolenými otázkami umožňuje klientovi, aby uvolnil své bariéry, uvědomil si, jaký je jeho potenciál, (i skrytý) a ten pak naplno využil.

Vybrané projekty

Mentoring for migrants

Realizátor: Rakouský integrační fond (Österreichischer Integrationsfonds, ÖIF), Rakouské obchodní komory (Wirtschaftskammern Österreichs, WKO) a rakouský Úřad práce (Arbeitsmarktservice, AMS)

Odkaz:

Období a místo realizace: Projekt je realizován na území Rakouska od roku 2008 doposud.

Základní informace o projektu:

Projekt Mentoring for migrants (Mentorování pro migranty) je společnou iniciativou Rakouského integračního fondu, Rakouské obchodní komory a Úřadu práce (AMS). Impulzem pro vznik projektu byla v roce 2008 také skutečnost, že 78 % Rakušanů hledajících práci je závislých na sociálních kontaktech. Cílem této iniciativy je svést dohromady zkušené jedince ze světa obchodu (businessu)-mentory a osoby s migrantským původem-mentees a podpořit je v rozvoji aktivit vztahujících se k jejich integraci na rakouský trh práce.

Cílová skupina:

Předpokladem účasti v projektu je určitá kvalifikovanost migranta. Ten tak musí být držitelem výučního listu nebo vysokoškolského diplomu apod. Nutná je také znalost německého jazyka, motivace a osobnostní předpoklady. Migrant musí být rovněž oprávněn k tomu, aby mohl v Rakousku legálně pracovat.

Projektové aktivity:

1. Informační kampaň, sběr a vyhodnocení žádostí, nábor účastníků – Informování a nábor účastníků projektu probíhá přes existující sociální sítě, mailing listy a kontakty, kterými disponují všechny tři realizátoři projektu. Potenciální klienti jsou oslovováni přímo, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím inzerce v médiích apod. Vybraní účastníci kromě vyplnění žádosti absolvují také přijímací pohovor. Zájemci ze strany migrantů (mentees) navíc posílají motivační dopis.

2. Sestavování nejvhodnějších dvojic je jednou z nejdůležitějších aktivit projektu, které je věnována patřičná pozornost. Při sestavování dvojic je brán zřetel především na profesní zaměření, vzdělání, místo bydliště (region) a jazykové znalosti uchazečů.

3. Informační setkání pro všechny účastníky projektu.

4. Uvítací setkání pro všechny účastníky projektu.

5. Samotný partnerský mentoring probíhá po dobu šesti měsíců a dvojice se při něm scházejí max. 5 hodin měsíčně. Spolupráce končí závěrečným rozhovorem, při kterém oba partneři hodnotí přínosy jejich partnerství.

6. Závěrečné setkání pro všechny účastníky projektu.

Počet oslovených klientů:

K 22. 7. 2013 se do projektu zapojilo více než 700 dvojic.

Hodnocení projektu:

O úspěšnosti projektu vypovídá velký zájem ze strany veřejnosti. Zájem o účast ze strany mentorů je o něco vyšší, než zájem o účast ze strany mentees. V kontaktu nadále zůstává 84 % procent dvojic. Z řad mentorů 85 % vyjádřilo zájem o účast v dalším projektovém cyklu. Většina (97 %) participantů projekt ohodnotila kladně. Pokud jde o mentees, 39 % z účastníků projektu v současné době pracuje.[11]

Doporučení a možná úskalí při realizaci projektu:

a) obě strany si musí předem přesně definovat, co od mentoringu očekávají a co nabízejí, a stanovit si časový harmonogram uzpůsobený svým možnostem;

b) doporučuje se vztah mentor-mentee upravit písemnou dohodou, která bude zahrnovat cíle mentoringu, formy a frekvenci vzájemné komunikace, místa setkání a další důležité organizační záležitosti týkající se například mimořádných finančních výdajů;

c) odpovědností mentora je především vedení dohodnutých schůzek, směrování vztahu k dosažení vzájemně dohodnutých cílů, iniciování a otevírání komunikace o klíčových tématech, zprostředkování kontaktů a informací a uvedení mentee v rámci relevantního okruhu spolupracovníků;

d) základní odpovědností mentee je zodpovědný a aktivní přístup, poskytnutí zpětné vazby mentorovi o tom, jak dané rady využívá a využije;

e) k vyhodnocení průběhu mentoringu lze využít hodnotící formulář;

f) je potřeba nepodcenit časovou náročnost projektu;

g) předem stanovená kritéria a pečlivý výběr účastníků je zcela zásadní, stejně jako vhodné sestavení dvojic.

Výstupy projektu:

Výstupem je zpráva z projektu zahrnující kromě jiného také příběhy konkrétních mentees a mentorů. Dostupné pouze v němčině.

Zpráva je dostupná zde – https://www.wko.at/Content.Node/Mentoring/WKoe_Mentoring-Projektbericht.pdf

Zkrácená zpráva o projektu a jeho výsledcích v angličtině:

https://www.wko.at/Content.Node/Mentoring/Projektbericht-Mentoring-englisch.pdf

Samen inburgeren / Spolu se integrovat[12]

Realizátor: vlámská vláda ve spolupráci s organizacemi či sousedskými spolky: Antverpská Integrační kancelář (Onthaalbureau Inburgering Antwerpen) http://antwerpen.inburgering.be/, Tempera,Vormingplus Antwerpen a Volkshogeschool Regio Antwerpen

Období a místo realizace: Projekt probíhá na území Vlámska a Bruselu od roku 2010 doposud.

Základní informace o projektu:

Cílem projektu Samen inburgeren je zapojit do integrace cizinců běžné Belgičany. V rámci tohoto projektu se po dobu minimálně půl roku potkávají tzv. koučové cizinců se samotnými cizinci, kterým pomáhají lépe proniknout do života vlámské společnosti podle jejich zájmů či aktuálních potřeb. Záměrem tvůrců je, aby nově příchozí byli samostatnější, procvičovali si vlámštinu, v Belgii se cítili jako doma, poznali lidi, blíže se seznámili se zdejší kulturou a zvyky, byli aktivní a integraci brali vážněji.

Cílová skupina:

Do projektu se mohou přihlásit všichni bez omezení s alespoň základní znalostí jazyka. Účast je dobrovolná, dvojice se schází po dobu šesti měsíců alespoň jednou za 14 dní.

Počet oslovených klientů:

Během dvou let projektu bylo vytvořeno 570 dvojic, a do projektu se tedy zapojilo přes 1100 lidí.

Partneři a míra jejich zapojení:

Projekt byl podpořen Evropským integračním fondem a Vlámským integračním centrem http://www.inburgering.be/en?lang=en.

Projektové aktivity:

Na začátku projektu jsou podle osobních preferencí účastníků (zájmů, věku atd.) sestaveny dvojice. Tyto dvojice se pak setkávají v průběhu 6–12 měsíců nejméně dvakrát do měsíce. Organizace aktivit záleží na samotné dvojici. Organizátoři projektu na svých webových stránkách doporučují například společné čtení novin, prohlídku města nebo návštěvy společných večerů pořádaných třikrát do roka samotnými organizátory, na kterých je možné potkat se s ostatními dobrovolníky. Každá dvojice obdrží od organizátorů „kulturní voucher“ v hodnotě 25 euro, který může uplatnit například při společné návštěvě některé kulturní aktivity. Projekt je zakončen slavnostní ceremonií.

Doporučení a možná úskalí při realizaci projektu:[13]

 • větší zájem je ze strany koučů, méně ze strany cizinců, kteří také častěji „odpadávají“;
 • nevhodně zvolený název projektu, který evokuje povinný integrační program, s nímž si ho cizinci často pletou;
 • vzhledem k méně stabilní pracovní situaci cizinců je nutno počítat s jejich menší flexibilitou;
 • cizinci, kteří v průběhu programu najdou práci, odcházejí z projektu jednak proto, že nalezením práce dosáhli svého cíle, nebo proto, že již nejsou časově tak flexibilní;
 • jazyková bariéra a nedostatečná znalost holandštiny v praxi vyústila v situaci, kdy se řada schůzek reálně odehrávala v jiném jazyce, což je v podstatě proti jednomu ze záměrů celého projektu; i to však může být na druhou stranu lepší, než kdyby k setkání vůbec nedocházelo;
 • je potřeba počítat s časovou náročností celé organizace, zejména pokud jde o nábor a osobní podporu koučů, nábor cizinců, sestavování dvojic, organizace společných a podpůrných aktivit pro dvojice atd.;
 • v průběhu projektu se ukázalo, že každý kouč si projekt vykládá po svém, je proto nutné předem roli kouče ujasnit.

Jako problematická se ukázala terminologie: výraz „integrační kouč“ připadal koučům přehnaný a zavádějící. Dle jejich názoru tak může v jejich partnerech vyvolávat větší očekávání, neboť očekávají couching na profesionální úrovni. Na kouče v tomto programu ale nejsou kladeny žádné nároky a jejich zapojení je ryze dobrovolné. Vhodnější termín je spíše tzv. buddies nebo mentor.

Je nutno počítat s tím, že si osoby ve dvojici vzájemně „nesednou“, je nutné pečlivě sestavovat jednotlivé dvojice a konečné rozhodnutí, s kým chtějí dvojici vytvořit, nechat na účastnících samotných (princip seznamky).

Další projekty

The Mentoring Partnership

 • Jedná se o program torontské regionální kanceláře poskytující pracovní poradenství pro „Toronto Region Immigrant Employment council“ (TRIEC), který sbližuje kvalifikované migranty a uznávané kanadské profesionály podle profesního zaměření. V rámci tohoto programu, který funguje již 9 let, bylo podpořeno 9400 mentorských dvojic a 50 organizací se do programu zapojilo s cílem poskytnout svým zaměstnancům možnost, jak zlepšit své kompetence v managmentu, koučování a mezikulturní komunikaci.
 • http://www.thementoringpartnership.com/news/

Materiály

The Handbook/Metodická příručka mentoringu

 • Metodická příručka mentoringu vznikla v rámci výše uvedeného kanadského projektu The Mentoring Partnership. Tato příručka sestává z několika částí a je volně přístupná na internetu. Obsahuje mnoho cenných praktických rad nejen o mentoringu samotném, ale nabízí například také rady týkající se hledání práce, přípravy na pracovní pohovor a informace o mezikulturní komunikaci. To vše v kanadském kontextu.
 • http://triec.mentoringsoftware.com/


[11] Tyto údaje jsou platné k 22. 7. 2013.

[12] Informace byly kromě jiného čerpány z článku Aleny Čápové: Zapojení Vlámů do integrace cizinců: osobní zkušenost z praxe.

[13] Uvedená doporučení jsou založena na hodnocení programu ze strany zástupců zapojených organizací v provincii Vlámský Brabant (2013).

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect