Nástroje pro uplatnění cizinců na trhu práce v ČR

MigraceOnline.czNástroje Metodiky › Diversity management

Diversity management

Diversity management je manažerský přístup, který prosazuje různorodost na pracovišti, jako jeden z prostředků vyšší efektivity.

Diversity management je manažerský přístup, který prosazuje různorodost na pracovišti, jako jeden z prostředků vyšší efektivity. Podpora tohoto přístupu v pracovních kolektivech představuje pro cizince zvýšení jejich šancí na pracovní uplatnění odpovídající jejich zájmu a kompetencím.

Myšlenka „diversity managementu“ vychází z názoru, že pestřejší a různorodější skladba pracovního týmu má pozitivní účinky jak směrem dovnitř (prohlubování tolerance k odlišnostem v tom nejširším slova smyslu), tak směrem ven – ve smyslu větší kreativity při řešení úkolů. Každý člověk je sám o sobě jedinečný, má za sebou řadu různých zkušeností, které se (minimálně) v detailech liší od zkušeností těch druhých, má různé povahové vlastnosti a přístup k řešení každodenních úkolů, situací a problémů. Nejedná se tedy jen o rozdílnosti dané věkem, pohlavím a vyznáním, ale také kulturním zázemím, ze kterého jedinec pochází a ve kterém žije nyní. Kulturní diverzita daná různým původem jednotlivých zaměstnanců tak do značné míry rovněž přispívá k vyhledávání kreativních a inovativních postupů a řešení.

Ideální společnost/firma by tak měla být, co se zaměstnanců týče, co nejpestřejší – zaměstnávat lidi různého věku (mladí přinášejí nový pohled na věc, bývají odvážnější v nápadech, oproti tomu starší lidé disponují značnými zkušenostmi), pohlaví, vyznání a národnosti/původu.

Střetávání různých kultur však může mít i nepříjemné důsledky, pokud na něj nejsou zaměstnavatelé dostatečně připraveni. Odlišné zvyklosti ve společenském chování (podávání ruky, pohled do očí, stolování, odmítání apod.), odlišný přístup k autoritě, vnímání času nebo jinak strukturovaný hodnotový žebříček mohou způsobit řadu nedorozumění. Je proto potřeba, aby si zaměstnavatel i zaměstnanec tyto odlišnosti uvědomovali, snažili se co nejvíce dozvědět o kultuře a zvyklostech zemí, ze kterých pocházejí a které považují za standard, a co nejvíce se snažili vyjít si vstříc. Pro úspěšnou spolupráci ve firmě je důležité, obzvláště v případě nedorozumění, které může eskalovat v konflikt, aby spolu strany komunikovaly a snažily se pochopit vzájemné postoje. Je důležité, aby zaměstnanec věděl, jaká jsou pravidla zaměstnavatele, která musí bezpodmínečně dodržovat, jaké chování je přijatelné a jaké je již nepřijatelné.

Zaměstnavatel může pravidla specifikovat v interní vyhlášce nebo může také svým zaměstnancům (a to jak cizincům pracujícím v českém prostředí, tak Čechům chystajícím se na pracovní pobyt v zahraničí) nabídnout tzv. kurzy interkulturních kompetencí.

Idea diverzity by měla být rovněž pevně zakotvena ve standardech, pravidlech společnosti.

Kurzy interkulturních kompetencí zaměřené na seznámení se se specifiky vybrané kultury, např. jak se v kultuře zorientovat a efektivně pracovat, jak porozumět zvyklostem dané země a respektovat odlišné přístupy, realizuje řada komerčních i neziskových organizací, mezi nimi také Multikulturní centrum Praha.

Příklady z praxe: pestré společnosti v ČR

ŠKODA AUTO, a. s.

Společnost realizuje ročně okolo stovky individuálních nebo skupinových kurzů interkulturních kompetencí zaměřených na specifika zemí, ve kterých Škoda Auto působí. Kurzy jsou zaměřeny na přípravu zaměstnanců na jednání nebo dlouhodobější pobyt v kulturně odlišném prostředí se zaměřením na konkrétní zemi. Stejné kurzy jsou poskytovány naopak i pracovníkům pocházejícím z jiné země.

Sociokulturní kurzy

Sociokulturní kurzy poskytují především integrační centra a další organizace, které podporují integraci cizinců v ČR. Sociokulturní kurzy připravují cizince na pobyt v České republice. Častým tématem kurzů je podnikání a administrativní úkony s ním spojené, ale rovněž další aspekty života v ČR, např. představení základních reálií a zvyků. Díky kurzům se mohou dozvědět, jaké chování je v rámci konkrétního kontextu vhodné a Čechy očekávané, a pochopit některé zvyky a způsoby chování Čechů, které by bez vysvětlení mohly cizincům připadat nelogické, či dokonce nevkusné, nevhodné apod.

Doporučujeme zaměstnavatelům s pestrou skladbou zaměstnanců pocházejícím z různorodého prostředí, ale také s dalšími odlišnostmi (např. zdravotní hendikep nebo sexuální orientace), aby svým zaměstnancům nabízeli podobné kurzy nebo toto téma zařadili např. v rámci teambuildingových kurzů a aby si na ně přizvali odborníky. Mohou se také inspirovat společnostmi, jež zakomponovaly diversity management přímo do své vize, vytvářejí pozice vnitropodnikových ombudsmanů nebo kouče v diverzitních stylech řízení a motivace. Předejdou tak mnoha nedorozuměním a budou moci těžit z pestrosti, kterou jim jejich zaměstnanci nabízejí.

Projekty ČR

Podpora zlepšení situace v integraci cizinců na pracovní trh

  • Cílem je přenos znalostí, zkušeností a dovedností v tématu integrace cizinců na trh práce ze zahraničí na zástupce českých zaměstnavatelů. Na stránkách jsou volně ke stažení i další informace i výstupu z projektu.
  • http://kpmsk.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=47&Itemid=72

Projekty zahraniční

Integration durch Qualifizierung (Integrace prostřednictvím kvalifikace)

Materiály české

Život v multikulturní společnosti: konfrontace a výzvy

  • Autor: Nesehnutí
  • Brožura vznikla na základě cyklu multikulturních a genderových seminářů, které realizovalo sdružení Nesehnutí v roce 2009. Semináře, stejně jako tato brožura, vznikly se záměrem předložit soubor problematických oblastí vyplývající ze života v multikulturní společnosti a navrhnout možné cesty řešení.
  • http://spolecnekrozmanitosti.cz/nabidka/16/

Materiály zahraniční

Managing Diverse work teams: a business model for diversity management

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1, 120 00, Praha 2

Tel: (+420) 296 325 346
E-mail: infocentrum@mkc.cz

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Evropský integrační portál integrace v členských státech EU


Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect